top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Geldigheidsduur van de offertes Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard. Artikel 2 - Betaling Tenzij anders vermeld in de offerte, worden de werken gefactureerd volgens de vordering der werken. Het saldo wordt gefactureerd naarmate de werken vorderen. Zolang het voorschot niet betaald is, worden onze werkzaamheden niet gestart. De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de klant. De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 20 dagen na hun verzending. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest opleveren met als tarief de rentevoet bedoeld in artikel 5 van de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 8%. Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50. Van zodra één factuur niet tijdig betaald is, hebben wij het recht om onze werkzaamheden op te schorten, in afwachting van een integrale betaling van de vervallen factuur of facturen, en dit na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de klant. Alle klachten over de facturen moeten binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur worden geuit; nadien zijn ze niet meer ontvankelijk. Artikel 3 – Prijs Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De offerte is opgemaakt op basis van de plannen of het lastenboek in ons bezit. Wat niet expliciet vermeld staat in de offerte, is niet inbegrepen. Bijhorende technische werktekeningen zijn niet te onzen laste en zullen bijkomend aangerekend worden. Artikel 4 - Onvoorziene omstandigheden Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. Artikel 5 - Wijzigingen en meerwerken - asbest Alle door de klant bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor kan met alle rechtsmiddelen bewezen worden, zoals bv. werfverslagen, schriftelijk akkoord, dagboek der werken etc. Indien de aannemer bij de uitvoering van de werken de aanwezigheid van asbest vaststelt brengt hij de klant hiervan op de hoogte. In voorkomend geval zijn de kosten voor onderzoek, analyse en verwijdering van die asbest, evenals andere schade ten gevolge hiervan, ten laste van de klant. Artikel 6 – Veiligheidscoördinatie Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs. De kosten van de veiligheidscoördinatie zijn steeds ten laste van de klant. Artikel 7 - Uitvoeringstermijn De voorziene uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief. Artikel 8 - Verbreking Indien de klant geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. Goederen die reeds door ons besteld zijn of reeds in productie zijn, en die de leverancier niet wenst terug te nemen, dienen eveneens vergoed te worden. Artikel 9 - Aanvaarding Tenzij de klant binnen de 15 dagen na beëindiging van de werken schriftelijk een klacht heeft geuit, wordt hij geacht de werken te aanvaarden. Deze aanvaarding sluit voor de klant elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. Indien er een formele (voorlopige) oplevering voorzien is, geldt deze oplevering als aanvaarding. In geval een dubbele oplevering voorzien is, gebeurt de definitieve oplevering één jaar na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn.De datum van de aanvaarding/voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit of als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur, afmetingen of constructie van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Dit tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, maten, kleur of design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. Artikel 10 - Lichte verborgen gebreken Gedurende een periode van twee jaar na de aanvaarding is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de klant worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn. Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de klant kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem. Artikel 11 – Schade aan onzichtbare leidingen De klant dient ons voor de start van de werken in te lichten over de ligging van eventuele onzichtbare leidingen in de vloer of in de muren (elektriciteit, telefoon, CV, sanitair, …). Indien de klant geen of verkeerde informatie hieromtrent heeft meegedeeld, kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die bij het uitvoeren van boringen etc. aan die leidingen zouden worden veroorzaakt. Artikel 12 - Overdracht van risico's De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico's vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert. Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de aannemer en is de klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer betaald heeft. Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade. Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij gewone en aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3de werkdag na de verzending ervan. Artikel 14 - Garantie van fabrikanten De waarborg op het materiaal beperkt zich tot de periode die gedekt is door de waarborg van de leverancier of de fabrikant zonder dat van de aannemer een hogere schadevergoeding of verdere tussenkomst kan worden geëist. Die waarborg vervalt o.a. door: onkundig gebruik, nalatigheid of beschadiging van welke aard ook; derden werken of herstellingen te laten uitvoeren, slecht of gebrekkig onderhoud. Artikel 15- Varia Het verkrijgen van alle vereiste vergunningen en de daaraan verbonden kosten zijn ten laste van de klant. Stadswater, elektriciteit (16 A) en sanitaire voorzieningen dienen gratis ter beschikking gesteld te worden door de klant. Het aanvragen van parkeerplaatsen, en het eventueel plaatsen van verkeersborden daarvoor én de daaraan verbonden kosten en/of taksen, zijn ten laste van de klant. De klant dient ervoor te zorgen dat de materialen bij aankomst op de werf onmiddellijk op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. De klant zorgt ervoor dat de ruimtes goed toegankelijk en indien nodig ontruimd zijn, zodat een verzorgde uitvoering van het werk mogelijk is. Wij hebben het recht om foto’s van de werf te gebruiken als publiciteitsmateriaal. Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou bevonden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door een de dichtst benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Onze voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van de eventuele voorwaarden van de klant. Bepalingen in de offerte die afwijken van deze algemene voorwaarden, gaan voor op de algemene voorwaarden. Artikel 16- Privacy Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is Buki, Zeedijk-Albertstrand 466 002 8301 Knokke-Heist, KBO 0665.646.464. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website . Artikel 17– Geschillen Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd, aldus de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge. Het Belgisch recht is van toepassing.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Onze onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice cosulteren op de volgende website: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_nl

 

COOKIES

De website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen

 

BELGISCH RECHT

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de onderneming bevoegd.

bottom of page